Skip to main content
 • Historia Banku
 • Historia banku

  Historia banku

  Spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa w Mońkach pod nazwą "Kasa Stefczyka" powstała na przełomie lat 1928/1929, a jej założycielami byli ksiądz Małynicz-Małecki i miejscowi działacze. Z tego okresu nie zachowały się żadne dokumenty, tylko z przekazywanych ustnie informacji wiadomym jest, że działalność samorządu oraz działalność oszczędnościowo-kredytowa była prowadzona raz w tygodniu po nabożeństwie. Jedną pamiątką archiwalną, jaka zachowała się z lat przedwojennych jest "książeczka obrachunkowa" nr 437 Kasy Stefczyka w Mońkach z dnia 26 lipca 1939 r., która zawiera między innymi informację o dr Franciszku Stefczyku, Statut Kasy Stefczyka w Mońkach gm. Kalinówka, powiat Białystok, woj. Białostockie, przyjęty na podstawie ustawy o spółdzielniach z dnia 20 października 1920 r., zawierający między innymi postanowienia, iż członkami spółdzielni mogą być osoby pełnoletnie zamieszkałe w obrębie parafii Mońki.

  Wybuch wojny, w 1939 r. przekreślił wszystko, z majątku dokumentów przedwojennej spółdzielni nic nie pozostało. W roku 1945 założono ponownie spółdzielnię oszczędnościowo - pożyczkową "Kasa Stefczyka". Wśród założycieli i działaczy znalazły się niektóre osoby działające w K.S. w okresie przedwojennym. Później nastąpiły zmiany w strukturze spółdzielczości. Spółdzielczość oszczędnościowo - pożyczkowa na mocy dekretu z 1948 r. działalność swoją kontynuowała pod nazwą Gminnych Kas Spółdzielczych.

  W Mońkach GKS powstaje w czerwcu 1949 r. Kasa obsługiwała dwie gminy: Kalinówkę Kościelną i Trzcianne. Gminna Kasa rozwijała się i stała się jedynym Bankiem na swoim terenie.

  W roku 1945 w Mońkach powstał powiat, a wraz z nim cały szereg nowych instytucji. Działalność kasy wzrosła. Utworzone zostały punkty kasowe w Trzciannem, Jasionówce i w Mońkach. Później z punktu kasowego w Trzciannem został utworzony Bank Spółdzielczy w Trzciannem, punkt kasowy w Jasionówce został przekazany do BS w Knyszynie, a Gminna Kasa przekształciła się w Bank Spółdzielczy.

  W związku z ustalonym przez Prawo Bankowe dnia 29 sierpnia 1997 r. minimum kapitałowego dla BS, z dniem 1 lipca 1999 r. nastąpiło połączenie się 4 Banków: BS Mońki (Bank przyłączający), BS Trzcianne, BS Jaświły i BS Goniądz, są to gminy wchodzące w skład powiatu monieckiego, bankiem przyłączającym był Bank Spółdzielczy w Mońkach. W wyniku połączenia powstał bank o funduszach własnych niemal dwukrotnie przewyższających wymagany próg kapitałowy, który daje możliwości bezpiecznego działania, osiągania zysków i zaspokajania w szerszym zakresie potrzeb na usługi finansowe dla miejscowej ludności.

  Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143