Skip to main content
 • Firmy
 • Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego
 • Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

  Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

  PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE
  1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
  2. statut – akt założycielski;
  3. nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.
  ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA W KRAJU ZAGRANICZNYCH OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  1. dokumenty określające status prawny jednostki macierzystej (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
  2. zaświadczenie wydane przez Ministra właściwego d/s gospodarki o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw;
  3. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

  Dokumenty, wystawione w językach obcych, muszą być składane w Banku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie dokumentów powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

  SPÓŁDZIELNIE
  1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
  2. statut;
  3. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.
  SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
  1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
  2. umowa spółki lub statut;
  3. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
  1. umowa spółki w formie aktu notarialnego;
  2. jednomyślna uchwała wspólników o powołaniu pełnomocnika jeżeli spółka nie posiada zarządu (art.161 ksh);
  3. kopia opłaconego wniosku o wpis do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym1) (do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis).
  SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI
  1. akt notarialny o:
   1. zawiązaniu spółki oraz
   2. objęciu akcji, (może być przedłożony jeden akt notarialny o zawiązaniu spółki oraz objęciu akcji);
  2. dokument świadczący o umocowaniu do działania w imieniu spółki (wszyscy założyciele, zarząd, pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli – art. 323 ksh);
  3. kopia opłaconego wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym*) (do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis).
  OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WSPÓLNICY SPÓŁEK CYWILNYCH
  1. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
  2. umowa spółki z dowodem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku spółki cywilnej;
  3. pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza, o ile dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA WŁASNY RACHUNEK WYMAGAJĄCĄ ZEZWOLENIA LUB KONCESJI
  1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności;
  2. zezwolenie lub koncesja na prowadzenie określonej działalności;
  3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KTÓRA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (M.IN. ROLNICY INDYWIDUALNI)

  Dokonujący działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów ( art. 3 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ),

  1. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT;
  2. aktualny nakaz płatniczy.
  ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI LEKARSKIE
  1. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (od 01/01.1990 r. – po obowiązkowym przekształceniu z publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzone przez ministra, centralny organ administracji rządowej, jednostkę samorządu terytorialnego, przez państwową uczelnię medyczna lub uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczna-badawczą w dziedzinie nauk medycznych, kościół lub związek wyznaniowy, fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną;
   1. aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru o ile podmiot podlega wpisowi, do takiego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   2. statut,
   3. dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  2. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ INNE NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE:
   1. wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub ministra zdrowia,
   2. statut,
   3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  PODMIOTY ZAGRANICZNE

  Powstałe na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenie na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (jedn.tekst Dz.U. z 1989r. Nr 27, poz.148 z późn. zm.):

  1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. akty określające status prawny, jeżeli przedsiębiorstwo zorganizowane jest w formie spółki.
  ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH
  1. aktualny wyciąg z zagranicznego rejestru sądowego lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o przedsiębiorcy zagranicznym, jego statusie prawnym, reprezentantach;
  2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu oddziału lub;
  3. aktualny wyciąg z rejestru przedstawicielstw o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
  4. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.
  BANKI
  1. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego;
  2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
  3. statut;
  4. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  FUNDACJE
  1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny) lub zezwolenie właściwego ministra – w przypadku przedstawicielstwa utworzonego przez fundacje zagraniczne;
  2. akt notarialny o ustanowieniu fundacji;
  3. statut fundacji;
  4. uchwała o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.
  STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI STOWARZYSZEŃ
  1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
  2. statut stowarzyszenia;
  3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

  Podpis powiadomienia właściwego organu nadzorującego o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach (jedn.tekst Dz.U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 148 z późn. zm.):

  1. jeżeli w ciągu 30 dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, stowarzyszenie może rozpocząć swoją działalność; a zatem z przedłożonego odpisu powiadomienia powinien wynikać upływ odpowiedniego terminu);
  2. regulamin działalności;
  3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  PARTIE POLITYCZNE
  1. aktualny wyciąg z ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie lub wskazanie Monitora Sadowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono prawomocne postanowienie sądu okręgowego o wpisie do ewidencji partii politycznej;
  2. statut partii;
  3. uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.
  ORGANIZACJE SPOŁECZNE, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
  1. statut organizacji lub w przypadku ogłoszenia statutu w Dzienniku Ustaw bądź Monitorze Polskim wskazanie jego daty, numeru i pozycji, (jeżeli z wnioskiem o otwarcie rachunku występuje jednostka wchodząca w skład jednostki nadrzędnej, składa statut jednostki nadrzędnej, z którego powinna wynikać jej przynależność do organizacji oraz fakt, że może samodzielnie otworzyć rachunek),
  2. podpis z rejestru lub ewidencji bądź odpowiednie zezwolenie, jeżeli takie jest niezbędne (wymagane przepisami prawa) do utworzenia danej organizacji;
  3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, (o ile dane te nie wynikają z rejestru).
  ZWIĄZKI ZAWODOWE I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW (ZWIĄZKÓW, FEDERACJI, KONFEDERACJI)
  1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
  2. statut potwierdzony przez sąd za zgodność z przepisami prawa;
  3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
  4. w przypadku zakładowych organizacji związkowych wchodzących w skład ogólnokrajowych organizacji związkowych – poświadczenie jednostki nadrzędnej na karcie wzorów podpisów o upoważnieniu osób do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek bieżący jednostki nadrzędnej.
  BIURO POSELSKIE, SENATORSKIE
  1. odpowiednio legitymacja poselska, legitymacja senatorska;
  2. dokumenty potwierdzające utworzenie biura poselskiego, senatorskiego;
  3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  KOMITETY WYBORCZE ZAKŁADANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011R. KODEKS WYBORCZY ( DZ. U. 2011R.NR 21 POZ. 112)
  1. W WYBORACH DO SEJMU I SENATU ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MOGĄ BYĆ TWORZONE KOMITETY WYBORCZE DANEJ PARTII POLITYCZNEJ, KOALICYJNE KOMITETY WYBORCZE KILKU PARTII POLITYCZNYCH I KOMITETY WYBORCÓW :
   1. oryginał** - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego do właściwego organu wyborczego,
   2. oryginały** (do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia,, tj. oświadczenia o powołaniu pełnomocników wyborczego i finansowego ,wraz z danymi osobowymi tych pełnomocników ( imię , nazwisko, adres zamieszkania , PESEL) uwierzytelnionego odpisu/ów z ewidencji partii politycznych, wyciągu ze statutu/ów partii politycznej wskazującego, który organ jest uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz, tekst umowy o zawiązaniu koalicji w przypadku Koalicyjnego komitetu wyborczego.
   3. oryginał - do wglądu i potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia właściwego organu wyborczego o przyjęciu przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu,
   4. zaświadczenia o nadaniu REGON i NIP mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym.
  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ISTNIEJĄCE PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989R. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RP ( JEDN.TEKST DZ.U. 2013R. POZ.1169 )
  1. aktualny wyciąg z wykazu jednostek kościelnych i duchowieństwa (schematyzmu diecezjalnego) lub ankiety statystycznej zakonu (prowincji zakonnej) lub decyzja właściwego organu administracji o niezgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii,
  2. nominacje lub powołania przez władzę kościelną osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.
  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO POWSTAŁE PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY WYMIENIONEJ W PKT. 22.
  1. odpis powiadomienia właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru lub pismo ze wskazaniem numeru, pozycji i daty Dziennika Ustaw – w przypadku gdy jednostka ta uzyskała osobowości prawną w drodze rozporządzenia Prezesa rady Ministrów;
  2. nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki;
  3. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.
  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POZOSTAŁYCH KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH
  1. aktualny wyciąg z rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów lub organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego;
  2. nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.
  STOWARZYSZENIA KATOLICKIE
  1. aktualny wyciąg z rejestru stowarzyszeń;
  2. statut;
  3. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia,
  SZKOLNICTWO
  1. PAŃSTWOWE WYŻSZE UCZELNIE:
   1. wskazanie ustawy o utworzeniu czelni,
   2. statut uczelni,
   3. uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  2. NIEPAŃSTWOWE WYŻSZE UCZELNIE:
   1. odpis z rejestru uczelni niepaństwowych prowadzonego przez ministra edukacji narodowej,
   2. statut uczelni,
   3. uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  3. SZKOŁY PUBLICZNE:
   1. akt założycielski, do którego dołączony powinien być statut oraz potwierdzenie jego przesłania właściwemu kuratorowi oświaty,
   2. w przypadku szkoły publicznej zakładanej przez osobę fizyczną lub prawną – zezwolenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kultury,
   3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  4. SZKOŁY NIEPUBLICZNE:
   1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek,
   2. statut szkoły,
   3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
   4. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.
  SPÓŁKI WODNE
  1. statut spółki;
  2. uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca Zarząd spółki (oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona – pełnomocnik);
  3. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.
  W PRZYPADKU ZWIĄZKÓW SPÓŁEK WODNYCH
  1. decyzja wojewody o powołaniu związku;
  2. statut związku;
  3. uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca Zarząd związku (oświadczenie w zakresie praw majątkowych jak w przypadku spółek wodnych).
  WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
  1. dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sposób jej reprezentowania, tj.:
   1. umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) - jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie, lub
   2. umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, lub
   3. uchwała o wyborze/zmianie Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną o ile Zarząd jest wybierany spośród członków Wspólnoty (zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną następuje na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w formie aktu notarialnego).
  2. uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7;
  3. uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – fakultatywnie;
  4. pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym do dysponowania rachunkiem bez ograniczeń;
  5. inne uzgodnione dokumenty.
  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  1. statut lub wyciąg ze statutu;
  2. regulamin organizacyjny gminy, która określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy w drodze zarządzenia, w tym sposób prowadzenia spraw gminy w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta;
  3. dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST;
  4. uchwałę o powołaniu skarbnika/głównego księgowego, potwierdzającą umocowanie przez radę/sejmik, skarbnika/głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego, między innymi do czynności, która jest kontrasygnata;
   1. oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą,
   2. oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.
  PONADTO WNIOSKODAWCA WINIEN DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ
  1. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON (opcjonalnie);
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
  3. inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

  Bank Spółdzielczy w Mońkach
  19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 727 99 10

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Goniądzu
  19-110 Goniądz ul. Wojska Polskiego 20
  Telefon: 85 738 09 04

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Jaświłach
  19-124 Jaświły ul. Jaświły 128
  Telefon: 85 716 82 20

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Trzciannem
  19-104 Trzcianne ul. 3 Maja 36
  Telefon: 85 738 50 65

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Filia nr 1
  19-100 Mońki ul. Wojska Polskiego 59
  Telefon: 85 716 23 36

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych IOD: Pani Ewa Ciborowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia Banku:
  od poniedziałku do piątku: 7:45 - 16:00

  Godziny otwarcia oddziałów Banku oraz filii:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 15:00

  Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143